| Home|Acknowledgments |About Us |Contact Us |Resources |Jurisdiction Research |Research Summary |Terms of Use |

 

 

 

Armenia (Republic of)[1] [print]

Last edited: November 2005

 

Summary and Analysis

 

Armenia ratified the Convention on the Rights of the Child on July 27, 1993 and has submitted two reports to the committee. International treaties ratified by Armenia have precedence over domestic legislation; Article 6 of the Constitution states that ratified international treaties shall form an integral part of the country's legal system and that, if they establish norms different from those provided in Armenia's own laws, the norms of the treaties shall prevail.[2]

 

The provisions of Article 12 of the Convention on the right of children to express their views are enshrined in article 24 of the Armenian Constitution, which states that everyone has the right to assert his or her own opinion and that people may not be coerced into revoking or changing their opinions.

 

Article 10 of the Law on the Rights of the Child stipulates that the views, convictions and opinions of children are to be given due consideration in accordance with their age and maturity.  The right of children to express their views may be restricted only by law, where it is necessary to protect the fundamental rights and freedoms of other persons, State and public security, or public order.

 

According to the Family Code enacted in 2004, parents have an obligation to raise their children and bear responsibility for their physical development and their education. One of the main thrusts of the Family Code is to treat children as persons recognized by the law in their own right, and not merely as dependent on their parents' authority.

 

Parents are the legal representatives of their minor children before all bodies and they may act in defense of their children's rights and interests without any special authorization. If a child's rights and legal interests are violated the child has the right to autonomously turn to the body of guardianship and trusteeship for protection.

 

According to Article 44 of the Family Code, the child has the right to be heard during deliberative proceedings, and to express his opinion in court. When considering cases involving a child aged 10 and over, a court is obliged to seek that child's opinion. In cases where people are changing their names, where parental rights are being restored, or in adoption matters, the opinion of the child concerned is of decisive importance once the child has reached the age of 10.

 

One or both parents may be deprived of their parental rights if it is established that they are failing to fulfill their child-raising obligations, misusing their parental rights, exerting a harmful influence on their children or abusing them or are chronic alcoholics or drug addicts. Parents may be deprived of their rights only by means of a judicial procedure. Parents deprived of their rights are not released from their obligation to care for and maintain their children. Parental rights may be restored only by means of a judicial procedure initiated at the request of the parties concerned, where it is established that the behavior of the parents has changed, that they can raise the children, and that restitution is in the interests of the children.

 

The Civil Code establishes the agencies of guardianship and the basic responsibilities of these agencies, including representing minors in all transactions, as well as in courts.

 

In conclusion, Armenia makes great efforts to comply with the CRC through various tools, including legislation such as the new Family code, and governmental programs. According to NGO's in the state and the Ombudsman, Armenia is still lacking implementation mechanisms that will enable it to better comply with CRC.[3] A major problem is that there is no specialized court or judges dealing with children's cases.[4]

 

It should be mentioned that the lack of enforcement is not only in the governmental level but also in the regional level, which has, in addition to guardianship and trusteeship committees, regional, urban, and community committees for minors, but these do not operate according to the same by-laws.[5]

 

Sources of law (In Order of Authority)

 

Original text

 

Constitution

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ[6]

Հոդված 6. Հայաստանի Հանրապետությունում երաշխավորվում է օրենքի գերակայությունը: Հանրապետության Սահմանադրությունն ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ եւ նրա նորմերը գործում են անմիջականորեն:

Սահմանադրությանը հակասող ճանաչված օրենքները, ինչպես նաեւ Սահմանադրությանը եւ օրենքներին հակասող ճանաչված այլ իրավական ակտերը իրավաբանական ուժ չունեն:

Օրենքները կիրառվում են միայն պաշտոնական հրապարակումից հետո: Մարդու իրավունքներին, ազատություններին եւ պարտականություններին վերաբերող չհրապարակված իրավական ակտերը իրավաբանական ուժ չունեն:

Հայաստանի Հանրապետության անունից կնքված միջազգային պայմանագրերը կիրառվում են միայն վավերացվելուց հետո: Վավերացված միջազգային պայմանագրերը Հանրապետության իրավական համակարգի բաղկացուցիչ մասն են: Եթե նրանցում սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են օրենքներով, ապա կիրառվում են պայմանագրի նորմերը:

Սահմանադրությանը հակասող միջազգային պայմանագրերը կարող են վավերացվել Սահմանադրության մեջ համապատասխան փոփոխություն կատարելուց հետո:

Հոդված 24 . Յուրաքանչյուր ոք ունի իր կարծիքը պնդելու իրավունք: Արգելվում է մարդուն հարկադրել՝ հրաժարվել իր կարծիքից կամ փոխել այն:

Յուրաքանչյուր ոք ունի խոսքի ազատության իրավունք` ներառյալ տեղեկություններ եւ գաղափարներ փնտրելու, ստանալու, տարածելու ազատությունը տեղեկատվության ցանկացած միջոցով` անկախ պետական սահմաններից:

Հոդված 33. Յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի ծերության, հաշմանդամության, հիվանդության, կերակրողին կորցնելու, գործազրկության եւ օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում սոցիալական ապահովության իրավունք:

Հոդված 38. Յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքները եւ ազատությունները օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով պաշտպանելու իրավունք:

Յուրաքանչյուր ոք ունի Սահմանադրությամբ եւ օրենքներով ամրագրված իր իրավունքների եւ ազատությունների դատական պաշտպանության իրավունք:

International Law

 

Convention on the Rights of the Child[7]

 

 

Statutes

 

Law on the Rights of the Child[8] 

 

ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 3. Երեխայի իրավունքները պաշտպանող մարմինները

Երեխայի իրավունքների պաշտպանությունն իրականացնում են լիազորված համապատասխան պետական մարմինները:

Պետությունն իր համապատասխան մարմինների միջոցով համագործակցում է երեխայի իրավունքների պաշտպանությանը նպաստող քաղաքացիների միավորումների, ոչ պետական կազմակերպությունների եւ առանձին անձանց հետ:

Հոդված 10. Երեխայի մտքի, խղճի եւ դավանանքի ազատության իրավունքը

Յուրաքանչյուր երեխա ունի մտքի , խղճի եւ դավանանքի ազատության իրավունք:

Երեխայի հայացքները , համոզմունքները եւ կարծիքը ենթակա են նրա տարիքին եւ հասունությանը համապատասխան պատշաճ ուշադրության:

Դավանանքի, ազատության եւ համոզմունքների արտահայտման իրավունքը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով, եթե դա անհրաժեշտ է պետական կամ հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի, երեխայի առողջության, բարոյական նկարագրի կամ այլ անձանց հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության համար:

Արգելվում է առանց ծնողի կամ այլ օրինական ներկայացուցչի համաձայնությամբ մինչեւ 16 տարեկան երեխայի մասնակցությունը կրոնական կազմակերպություններին:

Статья 3. Органы, защищающие права ребенка

Защиту прав ребенка осуществляют уполномоченные на то соответствующие государственные органы.

Государство через свои соответствующие органы сотрудничает с объединениями граждан, негосударственными организациями и отдельными лицами, способствующими защите прав ребенка.

Статья 10. Право ребенка на свободу мысли, совести и вероисповедания

Каждый ребенок имеет право на свободу мысли, совести и вероисповедания.

Взгляды, убеждения и суждения ребенка подлежат должному вниманию в соответствии с его возрастом и зрелостью.

Право на свободу вероисповедания и выражения взглядов может быть ограничено только по закону, если это необходимо для защиты государственной или общественной безопасности, общественного порядка, здоровья, морального облика ребенка или основных прав и свобод других лиц.

Запрещается участие ребенка до 16 лет в религиозных организациях без согласия родителя или иного законного представителя.

The Family Code[9]

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հոդված 43. Երեխայի պաշտպանության իրավունքը

1. Երեխան ունի իր իրավունքների եւ օրինական շահերի պաշտպանության իրավունք։

Երեխայի իրավունքների եւ օրինական շահերի պաշտպանությունն իրականացնում են ծնողները (օրինական ներկայացուցիչները), իսկ սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում՝ խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմինը։

Օրենքով սահմանված կարգով լրիվ գործունակ ճանաչված անչափահասն իր իրավունքները (ընդ որում՝ պաշտպանության իրավունքը) եւ պարտականությունները ինքնուրույն իրականացնելու իրավունք ունի։

2. Երեխան ունի իր ծնողների (օրինական ներկայացուցիչների) չարաշահումներից պաշտպանվելու իրավունք։

Երեխայի իրավունքների եւ շահերի խախտման դեպքում (ընդ որում՝ ծնողների կամ նրանցից մեկի կողմից երեխային դաստիարակելու, կրթության տալու պարտականությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու կամ ծնողական իրավունքները չարաշահելու դեպքերում), երեխան իրավունք ունի պաշտպանության համար ինքնուրույն դիմելու խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմին:

3. Պաշտոնատար անձինք եւ այլ քաղաքացիներ, որոնց հայտնի են դարձել երեխայի կյանքին եւ առողջությանը սպառնալու, նրա իրավունքների եւ շահերի խախտումների դեպքեր, այդ մասին պետք է հայտնեն երեխայի փաստացի գտնվելու վայրի խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմին: Նման տեղեկություններ ստանալուն պես խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմինը պետք է ձեռնարկի երեխայի իրավունքների եւ շահերի պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցներ։

Հոդված 44. Սեփական կարծիքն արտահայտելու երեխայի իրավունքը

1. Երեխան իրավունք ունի իր շահերը շոշափող ցանկացած հարց լուծելիս ունկնդիր լինելու հարցի քննությանը եւ արտահայտելու սեփական կարծիքը ընտանիքում, դատական եւ այլ մարմիններում։

2. Տասը տարին լրացած երեխայի կարծիքը հաշվի առնելը պարտադիր է` կապված խղճի ազատության հետ, որոշակի միջոցառումներին մասնակցելու, արտադպրոցական կրթություն ստանալուց հրաժարվելու, ծնողներից որեւէ մեկի հետ ապրելու, հարազատների հետ շփվելու, օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում:

3. Սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում տասը տարին լրացած երեխայի վերաբերյալ խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմինը կամ դատարանը կարող են որոշում ընդունել միայն նրա համաձայնությամբ։

Հոդված 52. Երեխաների իրավունքները եւ շահերը պաշտպանելու` ծնողների իրավունքներն ու պարտականությունները

Երեխաների իրավունքների եւ օրինական շահերի պաշտպանությունը դրվում է նրանց ծնողների վրա։

Ծնողները համարվում են իրենց երեխաների օրինական ներկայացուցիչները եւ նրանց իրավունքների ու շահերի պաշտպանությամբ առանց լիազորագրի հանդես են գալիս ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց հետ ցանկացած հարաբերություններում, ինչպես նաեւ դատարանում։

Հոդված 62. Ծնողական իրավունքների վերականգնումը

1. Ծնողական իրավունքները կարող են վերականգնվել, եթե ծնողները կամ նրանցից մեկը փոխել են իրենց վարքագիծը, կենսաձեւը եւ (կամ) երեխայի դաստիարակության նկատմամբ վերաբերմունքը։

2. Ծնողական իրավունքները վերականգնվում են դատական կարգով՝ ծնողական իրավունքներից զրկված ծնողի դիմումի հիման վրա։ Ծնողական իրավունքների վերականգնման մասին գործերը քննվում են խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմնի պարտադիր մասնակցությամբ։

3. Ծնողական իրավունքների վերականգնման մասին դիմումի հետ միաժամանակ կարող է քննության առնվել նաեւ երեխային ծնողներին կամ նրանցից մեկին վերադարձնելու մասին պահանջը։

4. Տասը տարին լրացած երեխայի նկատմամբ ծնողական իրավունքների վերականգնումը կատարվում է` հաշվի առնելով նրա կարծիքը։
Դատարանը, հաշվի առնելով տասը տարին լրացած երեխայի կարծիքը, իրավունք ունի մերժելու ծնողական իրավունքների վերականգնման հայցը, եթե ծնողական իրավունքների վերականգնումը հակասում է երեխայի շահերին:

Ծնողական իրավունքների վերականգնում չի թույլատրվում, եթե երեխան որդեգրված է, եւ որդեգրումը սահմանված կարգով չի վերացվել:

Статья 43. Право ребенка на защиту

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов.

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется его родителями (законными представителями), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, - органом опеки и попечительства.

Несовершеннолетний, признанный в установленном законом порядке полностью дееспособным, имеет право самостоятельно осуществлять свои права (в том числе право на защиту) и обязанности.

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений родителей (законных представителей).

При нарушении прав и законных интересов ребенка (в том числе при невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями или одним из них обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами) ребенок вправе самостоятельно обращаться за защитой в орган опеки и попечительства.

3. Должностные лица и иные граждане, которым стало известно о случаях угрозы жизни и здоровью ребенка, о нарушении его прав и интересов, должны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства должен принять необходимые меры к защите прав и интересов ребенка.

Статья 44. Право ребенка выражать свое мнение

1. Ребенок при решении в семье, в судебных и иных органах любого вопроса, затрагивающего его интересы, вправе быть заслушанным при рассмотрении вопроса и выражать свое мнение.

2. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен в связи со свободой совести, участием в определенных мероприятиях, отказом в получении внешкольного образования, проживанием с одним из родителей, общением с родственниками, в иных предусмотренных законом случаях.

3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, орган опеки и попечительства или суд могут принять решение о ребенке, достигшем возраста десяти лет, только с его согласия.

Статья 52. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей

Защита прав и законных интересов детей возлагается на их родителей.

Родители считаются законными представителями своих детей и без доверенности выступают в защиту их прав и интересов в любых отношениях с физическими и юридическими лицами, а также в суде.

Статья 62. Восстановление в родительских правах

1. Родители или один из них могут быть восстановлены в родительских правах, если они изменили свое поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка.

2. Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке по заявлению родителя, лишенного родительских прав. Дела о восстановлении родительских прав рассматриваются с обязательным участием органа опеки и попечительства.

3. Одновременно с заявлением о восстановлении в родительских правах может быть рассмотрено требование о возврате ребенка родителям или одному из них.

4. Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста десяти лет, производится с учетом его мнения.

Суд вправе с учетом мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, отклонить иск о восстановлении в родительских правах, если восстановление в родительских правах противоречит интересам ребенка.

Не допускается восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен и усыновление не отменено в установленном порядке.

The Civil Code[10]

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

Հոդված 33. Կատարողական գործողությունների կատարման ժամանակը

1. Կատարողական գործողությունները կատարվում են աշխատանքային օրերին՝ ժամը 08.00-ից մինչեւ 18.00‑ը։ Այդ սահմաններում կատարողական գործողությունների կատարման կոնկրետ ժամանակը սահմանում է հարկադիր կատարողը։ Կողմերն իրավունք ունեն առաջարկել կատարողական գործողությունների կատարման իրենց համար հարմար ժամանակ։

2. Ոչ աշխատանքային օրերին, ինչպես նաեւ գիշերային ժամերին կատարողական գործողությունները թույլատրվում են, եթե՝

1) անհրաժեշտ է անհապաղ կատարում.

2) պարտապանի մեղքով դրանց կատարումը մնացած օրերին եւ սահմանված ժամերին անհնարին է։

Հոդված 34. Կատարողական գործողությունների իրականացման ժամկետը

Հարկադիր կատարողը կատարողական գործողությունները պետք է իրականացնի կատարողական թերթն ստանալու օրվանից երկամսյա ժամկետում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ օրենքով նախատեսված է դրա անհապաղ կատարում։

Հոդված 37. Կատարողական վարույթը կասեցնելու հարկադիր կատարողի պարտականությունը

Հարկադիր կատարողը պարտավոր է կասեցնել կատարողական վարույթը, եթե՝

1) մահացել է պարտապանը եւ դատարանի սահմանած իրավահարաբերությունը թույլ է տալիս իրավահաջորդություն.

2) պարտապանը ճանաչվել է անգործունակ .

3) պարտապանը զինված ուժերի կազմում մասնակցում է մարտական գործողությունների, կամ առկա է նմանատիպ պայմաններում գտնվող պահանջատիրոջ խնդրանքը.

4) դատարանը գործ է հարուցել պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին.

5) հայց է ներկայացվել դատարան այն գույքն արգելանքից հանելու մասին, որի վրա բռնագանձում է տարածվել կատարողական թերթով.

6) դատարանը որոշում է կայացրել կատարողական վարույթը կասեցնելու մասին.

7) առկա է հաշտության համաձայնություն կնքելու մասին կողմերի դիմումը։

 

Translation

 

Constitution

 

The Constitution[11]

 

Article 24

Everyone is entitled to assert his or her opinion. No one shall be forced to retract or change his or her opinion. Everyone is entitled to freedom of speech, including the freedom to seek, receive and disseminate information and ideas through any medium of information, regardless of state borders.

 

Article 32 

The family is the natural and fundamental cell of society. Family, motherhood, and childhood are placed under the care and protection of society and the state.
Women and men enjoy equal rights when entering into marriage, during marriage, and in the course of divorce.

 

Article 38

Everyone is entitled to defend his or her rights and freedoms by all means not otherwise prescribed by law. Everyone is entitled to defend in court the rights and freedoms engraved in the Constitution and the laws.

 

International Law

 

Convention on the Rights of the Child[12]

 

Article 12

1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.

2. For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a representative or an appropriate body, in a manner consistent with the procedural rules of national law.

 

Statutes

 

Law on the Rights of the Child[13]  

 

Article 3. The bodies that protect the rights of the child

 

The protection of children's rights shall be performed by the authorized central and local government bodies.

 

The state shall, through its competent authorities, cooperate with individuals and non-governmental organizations facilitating protection of children's rights.

Article 10. The right of the child to freedom of thought, conscience, and religion

 

Every child has the right to freedom of thought, conscience, and religion.

 

A child's views, persuasions, and judgments are subject to adequate consideration in accordance with his age and maturity.

 

The right to freedom of religion and expression may be limited only as prescribed by law, if it is necessary for the protection of state or public security (safety), public (social) order, health, the child's moral character, or the basic rights and freedoms of others.

 

The participation of a child less than 16 years of age in a religious organization without the consent of his parents or another lawful representative is forbidden.

 

The Family Code[14]

Article 43. The right of the child to protection

1. The child has the right to protection of his rights and legal interests.

The protection of the child's rights and legal interests is guaranteed by his parents (lawful representatives), and, in cases provided for by the present Code, by the body of guardianship and trusteeship.

A minor who is recognized by established legal procedure as fully functional has the right to autonomously exercise his rights (including the right to protection) and responsibilities.

2. A child has the right to protection from the abuses of his parents (lawful representatives).

If a child's rights and legal interests are violated (including neglect or improper fulfillment, by either or both parents, of their responsibility to bring up and educate the child, and abuses of parental rights), the child has the right to autonomously turn to the body of guardianship and trusteeship for protection.

3. A public official or other citizen, who comes upon knowledge of a threat to a child's life and health, or of a violation of his rights and interests, must inform the body of guardianship and trusteeship located in the child's factual residence. Upon receiving this information, the body of guardianship and trusteeship must take the necessary measures for the protection of (to protect) the child's rights and interests.

Article 44. The rights of a child to express his opinion

1. During the resolution, by courts or other bodies, of a situation in the family that affects the child's interests, a child has the right to be heard during deliberative proceedings, and to express his opinion.

2. The court is required to take account of the opinion of a child 10 years of age or older in questions of freedom of conscience, participation in specified arrangements, denial of extra-scholastic education, residence with either parent, contact with relatives, and in other incidental situations.

3. In cases specified by the present Code, the body of guardianship and trusteeship or the court can make decisions about a child who has reached 10 years of age only with the child's consent.

Article 52. Rights and responsibilities of the parents to protect children's rights and interests

Protection of the rights and legal interests of children is entrusted to their parents.

Parents are considered the legal representatives of their children. Without a power of attorney, they speak out in defense of their children's rights and interests in any relations with physical and legal (juridical) persons, and also in court.

Article 62. Restoration of parental rights

4. Restoration of parental rights in relation to a child who has reached 10 years of age is carried out with his opinion taken into account.

 

The court has the right, taking into account the opinion of a child who has reached 10 years of age, to decline action on the restoration of parental rights, if the restoration of parental rights would contradict the interests of the child.

Restoration of parental rights is prohibited in the case of an adopted child whose adoption was not revoked in the prescribed manner.

The Civil Code[15]

 

Article 33. Guardianship and Curatorship

 

1. Guardianship and curatorship are established for the protection of the rights and interests of citizens lacking dispositive capacity or not of full dispositive capacity.

Guardianship and curatorship over minors is established also for the purpose of their upbringing. The corresponding rights and duties of guardians and curators are established by the Family Code of the Republic of Armenia.

2. Guardians and curators act in protection of the rights and interests of their wards in relations with any persons, including in courts, without special authorization.

3. Guardianship and curatorship over minors shall be established if they lack parents or adoptive parents, if a court has deprived the parents of parental rights, and also in cases when such citizens for other reasons have been left without parental curatorship, in particular when parents avoid their upbringing or the protection of their rights and interests.

 

Article 34. Guardianship

 

1. Guardianship is established over minors who have not attained fourteen years and also over citizens recognized by a court as lacking dispositive capacity as the result of mental disorder.

2. Guardians are representatives of the wards by force of statute and conduct all necessary transactions in their names and in their interests.

Article 37.  Guardians and Curators

 

1. A guardian or curator is appointed by the agency of guardianship and curatorship at the place of residence of the persons needing guardianship or curatorship within a month from the time when the aforesaid agency became aware of the necessity of establishment of guardianship or curatorship over a citizen.

Until the appointment of a guardian or curator for the person needing guardianship or curatorship, the performance of the obligations of the guardian or curator shall be conducted by the agency of guardianship or curatorship.

The appointment of a guardian or curator may be protested in court by interested persons.

2. Adult citizens with dispositive capacity may be appointed as guardians and curators.  Citizens deprived of parental rights may not be appointed as guardians and curators.

3. A guardian or curator shall be appointed with his consent. His moral and other personal qualities, ability for fulfillment the duties of guardian or curator, the relations existing between him and the person needing guardianship or curatorship, and if this is possible--also the wish of the ward must be considered.

4. The guardians and curators of citizens needing guardianship or curatorship and being located or placed in respective educational or therapeutic institutions, institutions of social defense of the public, or other analogous institutions, are these institutions.

 

Local Contact Information

 

Ms. Shushan Khachyan

Assistant to the Human Rights Defender of the Republic of Armenia

Proshian 12 street, Yerevan, Armenia

Tel: (37410)262 694; 267 688, 268 581

Fax: (37410) 262 695

Email: khachyan@ombuds.am

Web site: http://www.ombuds.am/

 

Additional Links and Resources

 

The Government of the Republic of Armenia - www.gov.am

National Assembly of the Republic of Armenia - www.parliament.am

American Bar Association, Central European and Eurasian Law Initiative - http://www.abanet.org/ceeli/  

President of the Republic of Armenia - www.president.am

Children of Armenia Fund - www.coafkids.org

Human Rights Defender of the Republic of Armenia - www.ombuds.am

 Endnotes

[1] This page is also available as a .pdf Document, and Word Document.

[2] The Constitution of Armenia, Article 6.

[3] NGO Report (2002), available at www.crin.org/docs/resources/treaties/crc.35/armenia_ngo_report.doc, and also here, and also as .pdf Document, and also as Word Document.

[4] Annual Report by the Human Rights Defender (2004), available at http://www.ombuds.am/main/en/10/31/, and also here, and also as .pdf Document, and also as Word Document.

[5] Annual Report by the Human Rights Defender (2004), supra note 3.

[6] The Constitution of Armenia (Armenian text), available at http://www.parliament.am/parliament.php?id=constitution&lang=arm.

[7] The Convention on the Rights of the Child (Armenian text), available at http://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_armenian_language_version.pdf.

[8] Law on the Rights of the Child (1996) (Armenian text), available at http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1700, and also here, and also as .pdf Document, and also as Word Document.Law on the Rights of the Child (1996) (Russian text), available at http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1700&lang=rus, and also here, and also as .pdf Document, and also as Word Document here.

[9] The Family Code (2004) (Armenian text), available at http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2124&lang=arm. The Family Code (2004) (Russian text), available at http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2124.

[10] The Civil Code (1998) (Armenian text), available at http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1414.

[11] The Constitution, Official translation by the National Assembly of Armenia, available at http://www.parliament.am/parliament.php?id=constitution&lang=eng.

[12] G.A. Res. 44/125, U.N. GAOR, 44th Session, Supp. No. 49, U.N. Doc. A/44/736 (1989), available at http://www.ohchr.org/english/law/crc.htm.

[13] Law on the Rights of the Child (1996), unofficial translation from Russian by a translator provided by the Jerome N. Frank Legal Services Organization.

[14] The Family Code (2004), unofficial translation from Russian by a translator provided by the Jerome N. Frank Legal Services Organization.

[15] The Civil Code (1998), official translation from the Armenian parliament http://www.parliament.am/legislation?sel=show&ID=1556&lang=eng.

 

Representing Children Worldwide | Copyright 2005 Yale Law School |All Rights Reserved